Öne Çıkanlar lavander Aykut Pekmez

Bu haber kez okundu.

Ak­sa­ray’ın ‘Mahir Hoca’sını rah­met­le anı­yo­ruz

Ga­ze­te­mi­zin ku­ru­cu­su, öğ­ret­men / Eği­tim­ci/ga­ze­te­ci/ yazar Mahir Sü­de­men’i ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 9.yı­lın­da rah­met­le anı­yo­ruz. Mahir SÜ­DE­MEN, ya­şa­dı­ğı yıl­lar­da Ak­sa­ray’ın canlı bir ta­ri­hi gi­biy­di. Gör­dük­le­ri­ni, bil­dik­le­ri­ni, ya­şa­dık­la­rı­nı ve ya­şa­nan­la­rı ken­di­siy­le be­ra­ber alıp gö­tür­me­di bu dün­ya­dan. Ken­din­den sonra gelen ne­sil­le­re ta­ri­hin ve za­ma­nın bir ar­ma­ğa­nı gibi bı­ra­kıp gitti.
1 Ocak 1927’de doğ­muş­tu kim­li­ği­ne göre. 3 Eylül 2011’de ara­mız­dan ay­rıl­dı. Ak­sa­ray ise koca bir ta­ri­hi­ni kay­bet­miş­ti.
Rah­met­li ho­ca­mız Mahir SÜ­DE­MEN’in an­la­tı­mı­na göre, Ak­sa­ray ba­tak­lı­ğın ve buna bağlı ola­rak sıtma has­ta­lı­ğı­nın sa­kin­le­ri­ni sık sık kırıp ge­çir­di­ği bir şe­hir­dir geç­miş­te. Ak­sa­ray hal­kı­nın sıtma kar­şı­sın­da­ki ça­re­siz­lik­le­ri­ni, yok­sul ha­ne­le­re giren sıt­ma­nın kim­se­nin gö­zü­nün ya­şı­na bak­ma­dan ve hane hal­kı­nı genç yaşlı de­me­den ölü­mün ku­ca­ğı­na it­ti­ği­ni çok din­le­miş ve oku­mu­şuz­dur ya­zı­la­rın­da. Ölü­mün­den sonra çı­ka­rı­lan “Kalın Sağ­lı­cak­la…” adlı ki­ta­bın­da Ak­sa­ray ve in­san­la­rıy­la il­gi­li ta­ri­hi bil­gi­ler yer alır. Bu ki­tap­ta Ak­sa­ray’ın, bir daha kim­se­nin ha­tır­la­ya­ma­ya­ca­ğı şehir ta­ri­hi var­dır.
Doğup bü­yü­dü­ğü ve ya­şa­dı­ğı mem­le­ke­te adeta aşık­tır mer­hum Mahir SÜ­DE­MEN. Mem­le­ke­ti­nin iler­le­me­si, ge­liş­me­si için hep teş­vik edici ya­zı­lar yazar.
Öğ­ret­men­li­ği ya­şa­mı bo­yun­ca bit­mez…
Hep öğ­ret­mek için ça­ba­lar, an­la­tır, yazar…
Ha­ya­tı bo­yun­ca üret­mek­ten, eğit­mek­ten vaz­geç­mez.
Rah­met­li Mahir Ho­ca­mız, ha­ya­tı bo­yun­ca dü­şü­nen ve üre­ten; dü­şün­dü­ğü­nü ve üret­ti­ği­ni pay­la­şan, bin­ler­ce öğ­ren­ci ye­tiş­ti­ren ve tüm öğ­ren­ci­le­ri­nin ve için­de ya­şa­dı­ğı top­lu­mun sev­gi­si­ne maz­har ola­bi­len bir öğ­ret­men, ga­ze­te­ci ve ya­zar­dı.
1950’li yıl­la­rın ba­şın­da Siirt’te öğ­ret­men­lik yap­mış­tı.
Ve­fa­tın­dan bir kaç yıl ön­ce­si­ne kadar, daha çok nak­li­ye­ci­lik yapan Si­irt­li bazı öğ­ren­ci­le­ri Ak­sa­ray’dan ge­çer­ken, bir görüp ha­tı­rı­nı sor­mak için ken­di­si­ni arar, sora sora bu­lur­lar­dı. 50 yıl sonra öğ­ren­ci­si ta­ra­fın­dan ara­nan kaç öğ­ret­men çı­kar­dı ki ya­şa­dı­ğı­mız top­lum­da.
Ülke ve ya­şa­dı­ğı şeh­rin so­run­la­rı kar­şı­sın­da hiç ses­siz ka­la­maz­dı.
Ne­re­de bir hak­sız­lık varsa dile ge­tir­me­den, karşı çık­ma­dan du­ra­maz­dı.
Haz­re­ti Pey­gam­ber’in, “Hak­sız­lık kar­şı­sın­da susan dil­siz şey­tan­dır” buy­ru­ğu­na uygun bir ömür ge­çir­miş­ti.
Hiç­bir zaman ne­me­la­zım­cı ol­ma­dı.
Ken­di­si­ne ge­le­rek, “Hocam iş arı­yo­rum” di­yen­le­ri hiç boş çe­vir­mez­di. Ta­nı­dık­la­rı­nı, dost­la­rı­nı arar ve mut­la­ka işe yer­leş­ti­rir­di. Sa­de­ce iş değil, her alan­da ken­di­si­ne baş­vu­ran­la­rı din­ler, so­run­la­rı­nı çöz­me­ye ça­lı­şır, küs­kün­le­ri ba­rış­tı­rır, dert­le­ri­ne der­man ol­ma­nın ça­re­le­ri­ni arar­dı. Hiç­bir zaman “bana ne”cilik yap­maz­dı.
O, Ak­sa­ray’ın “Mahir Hoca”sıydı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.