MUSTAFA FIRAT GÜL
MUSTAFA FIRAT GÜL
YAZAR
Yazarın Makaleleri
YEMEN VE ANADOLU -4-
Yemen'le alakalı neredeyse hiç iyi haberin duyulmadığı dönemin padişahı II. Abdülhamid idi ve meselenin çözümü için elinden geleni yaptı. Osmanlı yönetimi uğraşıyordu ama Yemen ileri gelenleri arasında ittifak olmadığından asayiş...
GAZİ MEKTEBİ
Gazi Paşa Mektebi bazen de Gazi Mektebi olarak kayıtlara geçen ve şimdiki adı Gazi İlkokulu olan eğitim yuvasının resmi internet sitesinde her ne kadar 1930'da yaptırıldığı yazsa da hakikatte inşaat 1928'de başlamış ve 1929'da...
YEMEN VE ANADOLU -3-
Dünkü yazımda Yemen'in tarihçesinden özetin özeti olarak bahsetmiştim. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere Yemen'in son asırları ve Anadolu ile bağlantısı üzerine kalem tecrübe etmek istiyorum. Bilindiği gibi -yandaki...
YEMEN VE ANADOLU -2-
Dünkü yazımda Yemen'le alakalı giriş mahiyetindeki yazımda ismiyle yaşadıkları arasında ciddi bir çelişki olduğunu yazmıştım. Evet, Yemen'e 'mutlu Arap ülkesi” anlamında 'Yemen felix” denilirmiş. Ama dünyanın gözü...
YEMEN VE ANADOLU -1-
Kabe'nin sağında kaldığından 'sağ taraf, sağ yandaki” anlamında 'Yemen” denilen bu ülkeden bahsedildiğinde 'Yemen bizim neyimize?” diyebilir miyiz? Daha doğrusu Yemen'de yaşanan insanlık dramına, açlıktan ölenlere...
SEYDİBEŞİR ESİR KAMPI VE AKSARAY -4-
Kör Edilen Askerler Mısır'daki esir kamplarının adı, esirlerin ne zaman özgürlüğüne kavuştuğu gibi konular belli iken Seydibeşir Esir Kampındaki esirlerin kör edilmesiyle alakalı tartışmalar maalesef son bulmuş değildir. Bazı araştırmacılar...
SEYDİBEŞİR ESİR KAMPI VE AKSARAY -3-
Kampın tam adı 'Seydibeşir Kuveysna Dört Numaralı Osmanlı Üsera-yı Harbiye Kampı”ydı. Kızılhaç heyeti tarafından 6 Ocak 1917'de ziyaret edilen Seydibeşir kampı, İskenderiye şehrinin 15 km kuzey doğusunda, deniz kenarıyla kumul...
SEYDİBEŞİR ESİR KAMPI VE AKSARAY -2-
Esirlerle alakalı çalışma yapan akademisyenlerden ilk akla gelen Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran'dır. O da eserinde Seydibeşir'de kasten 15 bin askerin kör edildiği iddiasını destekleyen belge ve fotoğrafın olmadığını ifade ederken...
SEYDİBEŞİR ESİR KAMPI VE AKSARAY
Seydibeşir Esir Kampı'nın Aksaray'la nasıl bir bağlantısı var diye merak edenler biraz sabretmek zorunda. Fazla değil, sadece birkaç yazı sonrasında izah edeceğim. Öncelikle konuyu anla(t)maya çalışmak daha isabetli olacak kanaatimce....
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -10-
I. Dünya Savaşı tarihin gördüğü en büyük yıkımlardan birisidir ve Türkler de bu acıdan düşen payı ziyadesiyle almıştır! I. Dünya Savaşı'nın Türkler açısından ilk savaşı olan Sarıkamış'taki mağlububiyeti ve müsebbibleri...
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -9-
Trablusgarb ve Balkan Harbi'ndeki yenilgiler, üzüntüler derken Osmanlı ahalisini daha da şaşırtan başka bir hadise oldu: Babıali Baskını! İşte bu durumda 23 Ocak 1913 günü İttihat ve Terakki Babiâli Baskını'nı gerçekleşti....
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -8-
İttihat ve Terakki Sonrası Artık ülkede çok şey değişmişti. 33 yıllık Abdülhamid yönetiminden sonra yeni bir padişah tahttaydı. Padişah vardı yine ama eski dönem gibi değildi. İttihat ve Terakki daha etkili ve yetkiliydi. 1910'dan...
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -7-
Meclisin Açılışı 17 Aralık 1908 de Ayasofyaya yakın adliye binasında göz kamaştırıcı bir törenle açıldı. Meclis padişah tarafından açılmalıydı. II. Abdülhamid bu görevi içten gelen bir istekle değil sadrazamın çekilme tehdidi...
AKSARAY GAZİLERİNDEN ANITKABİR ZİYARETİ
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -6-
II. Meşrutiyet'te Neler oldu? Kanun-i Esasi'nin yürürlüğe girdiği, tüm vilayetlere, livalara milletvekili seçimleri yapılmasına ilişkin emirlerinin gönderildiği Temmuz ve Ağustos 1908 günlerinin coşkusu haftalarca sürdü. Osmanlı'dan...
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -5-
II. Meşrutiyetin İlanı Buraya kadar genel hatlarıyla izah etmeye çalıştığımız sürecin en önemli figürlerinden birisi Jöntürkler'dir. Onların ısrarı ve mücadelesiyle ilan edilen meşrutiyet hakkında halen çok farklı bakışlarla...
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -4-
31 Ağustos 1876'da II. Abdülhamid V. Murad'ın hal edilmesi üzerine törenle tahta çıktı. Tören esnasındaki hareketlerinin güven verdiği, Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa ile Mithat Paşa'ya nezaket ve hürmet gösterdiği kaydedilir....
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -3-
23 Aralık 1876'da Kanun-u Esasi'nin ilanı ile birlikte, I. Meşrutiyet devri başlamıştır. İbnülemin'in 'Son Sadrazamlar” eserinde Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa'yı anlattığı bölümde belirttiği gibi II. Abüdhamid,...
1926’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
Vilayet Gazetesi'nde 'Kasaba'da Cumhuriyet Bayramı'nın Mübareklenmesi” başlığı altında şunlar yazılıdır: 'Teşrin evvelin yirmi dokuzuncu Cuma günü cumhuriyet bayramı olduğundan birkaç gün evvel hazırlanan bir...
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -2-
Rusya'nın hırsıyla Osmanlı'nın iyice zorda kalmasının kendilerine daha çok zarar vereceğini öngören İngiltere, Sardunya ve Fransa çıkacak savaşta Osmanlı'nın yanında yer almayı kararlaştırmıştı. Kırım Savaşı ismiyle...
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ -1-
Bir daha fark ettim ki insanımız hem de yakın tarihe meraklı olduğunu iddia eden insanımız bilmesi gereken olayları dahi yüzeysel biliyor. Böyle olunca da yaptıkları yorumlar ciddiyetten uzak kalıyor. 'Amerika yeniden keşfedilmez” ikazı...
ANDIMIZ VE TARTIŞMALAR
'Modern dünyada ant okumanın yer mi kaldı?” sualine peşinen cevap veriyorum: Japonya, Amerika, Kanada gibi birçok güçlü devlet okullarında öğrencilerine ant okutuyor. Bunu herkes biliyor. Konuyla alakalı bilgisi olmayan, herhangi bir makale...
ZAFER MEKTEBİ
Zafer İlkokulu, Cumhuriyetin ilanından önce 'Darü'z-Zafer” adıyla bilinen ve Kurşunlu Cami yanındaki iki katlı binada eğitim-öğretim yapan 3 sınıflı bir iptidai mektepti. 1928 tarihli gazetedeki 'Maarif Haberleri” başlığı...
SELÇUKLU DÖNEMİ AKSARAY MEDRESELERİ
Muzafferiye Medresesi II. Kılıç Arslan devrinde inşa edildiğini ileri sürülmektedir. Medresenin sur dışında olduğu tahmin edilmektedir. Tarihî ve hangi sultan zamanına ait olduğu belli olmayan; bir menşurda, Otrar şehrinden gelen Seraceddin...