Bu haber kez okundu.

13 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE YEDEK PARÇA ALIMI

13 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE YEDEK PARÇA ALIMI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi -AKSARAY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/142872

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3825022020 - 3825022028

c) Elektronik Posta Adresi

:

aksaraydhst5@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Depoları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye Müteakip ilgili idarenin isteğiyle tek partide yada partiler halinde teslim edilecektir.Sipariş tarihinden itibaren malzemeler 15 gün içerisinde ilgili sağlık tesisine teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

15.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
2) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler/Cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır ve istekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

3)İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler/Cihazların; Üreticisi, tedarikçisi veya tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bayisi olduğunu gösteren, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB) alınmış belge sunacaktır.
3) İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB/ÜTS barkod numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.Teklif edilen ürünün barkod numarası ile yapılan UBB/ÜTS sorgulama sonucu ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB 'a kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Kapsam dışı olan ürünler hariç.)
4) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zoundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
• Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
• Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
• Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
• Tıbbi cihaz üreticisi, OEM(Original Equıpment Manufacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, Malzemenin Barkod Numarası, Ana Firma Tanımlayıcı Numarası, Firma Tanımlayıcı Numarası, Ürün Lot Numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye girecek istekliler teknik şartnamede numune istenen kısımlar için numunelerini ihale tarihinden önce idareye teslim edeceklerdir. Getirilen numunelerin üzerine, numunelerin hangi ihale sıra nolu kısıma ait olduğuna dair bilgi istekli tarafından yazılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34