Öne Çıkanlar yetiştirici lavanta aksarayhaberleri Aksaray çiftçi

Bu haber kez okundu.

AKAR­YA­KIT ALIMI EĞİTİM VE ARAŞ­TIR­MA HAS­TA­NESİ- AK­SA­RAY ÜNİVERSİTESİ SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI BAKAN YAR­DIM­CI­LIK­LA­RI

Akar­ya­kıt Alımı alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı         : 2020/562254
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si             : Yeni Sa­na­yi Ma­hal­le­si 92. Tacin Cad­de­si No:1 68200 AK­SA­RAY     MER­KEZ/AK­SA­RAY
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı     : 3825022000 - 3825022029
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si     : ak­sa­raydhs­t@​hot­ma­il.​com
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği 
in­ter­net ad­re­si (varsa)         : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su malın
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı         : 150 Litre Ben­zin 24.000 Litre Mo­to­rin
                Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari     şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Tes­lim yer­le­ri             : Ak­sa­ray Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Je­ne­ra­tör De­po­la­rı
c) Tes­lim ta­ri­hi             : Söz­leş­me­ye mü­te­akip işe baş­la­na­cak olup ida­re­nin si­pa­riş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da söz­leş­me sü­re­sin­ce tes­li­mat ya­pı­la­cak­tır.
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer         : Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­si Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Top­lan­tı Sa­lo­nu
b) Ta­ri­hi ve saati             : 06.11.2020 - 10:00
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler:
4.​1.​1.​3. İhale ko­nu­su malın satış fa­ali­ye­ti­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si için il­gi­li mev­zu­at ge­re­ğin­ce alın­ma­sı zo­run­lu izin, ruh­sat veya fa­ali­yet bel­ge­si veya bel­ge­ler:
a) İstek­li bir Akar­ya­kıt ve da­ğı­tım pa­zar­la­ma ku­ru­lu­şu ise, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan ve­ril­miş ge­çer­li du­rum­da olan tek­lif sa­hi­bi­nin akar­ya­kıt ve da­ğı­tım pa­zar­la­ma ku­ru­lu­şu ol­du­ğu­nu gös­te­ren bel­ge­si,
b) İstek­li bir akar­ya­kıt ve da­ğı­tım pa­zar­la­ma ku­ru­lu­şu­nun ba­yi­si ise, tek­lif sa­hi­bi­nin ba­yi­si ol­du­ğu ku­ru­luş­tan ve­ril­miş ge­çer­li du­rum­da olan Akar­ya­kıt ve Da­ğı­tım Pa­zar­la­ma Ku­ru­lu­şu­nun ba­yi­si ol­du­ğu­na dair ba­yi­lik ya­zı­sı veya ba­yi­lik söz­leş­me­si,
c) İstek­li­ye Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mun­dan ba­yi­lik yap­mak üzere ve­ril­miş ge­çer­li du­rum­da olan is­tas­yon­lu ba­yi­lik bel­ge­si.
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza be­yan­na­me­si veya imza sir­kü­le­ri;
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si,
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.
4.1.5 İhale ko­nu­su alı­mın ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
4.3.1. İstek­li­nin tek­li­fi kap­sa­mın­da sun­ma­sı ge­rek­ti­ği tek­nik şart­na­me­de be­lir­ti­len aşa­ğı­da­ki bel­ge­ler:
İha­le­ye ka­tı­la­cak is­tek­li­er akar­ya­kıt is­tas­yo­nu ol­duk­la­rı­na dair EPDK dan alın­mış bel­ge­nin as­lı­nı yada tas­dik­li ör­ne­gi­ni tek­lif dos­ya­sın­da su­na­cak­lar­dır.
5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
6. Bu iha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­lecek olup yerli malı tek­lif eden yerli is­tek­li­ye iha­le­nin ta­ma­mın­da % 15 (yüzde on beş) ora­nın­da fiyat avan­ta­jı uy­gu­la­na­cak­tır.
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si:
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir.
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­si Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Sa­tı­na­lam Bi­ri­mi ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, mal ka­lem-ka­lem­le­ri için tek­lif birim fi­yat­lar üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le her bir mal ka­le­mi mik­ta­rı ile bu mal ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 120 (Yüz­Yir­mi) tak­vim gü­nü­dür.
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
13. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
14.​Diğer hu­sus­lar:
İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                         Basın-1242199

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.