Öne Çıkanlar ali mantı Vali Aksaray aksarayhaberleri lavanta

Bu haber kez okundu.

AK­SA­RAY BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ

BİLİM VE GENÇLİK MER­KEZİ TADİLAT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sa­yı­lı Kamu ihale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir, iha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yeral­mak­ta­dır.
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı : 2020/227893
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si EREĞLİKAPI MA­HAL­LESİ 7. BUL­VAR İPEK­YO­LU İŞ
MER­KEZİ NO:100/B KAT:12 67 AK­SA­RAY
MER­KEZ/AK­SA­RAY
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 3822220323-3822220123
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si : so­mun­cu­ba­ba­er­va­h@​gmail.​com
ç) ihale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​ in­ter­net ad­re­si
2-İhale ko­nu­su yapım işi­nin
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı :BİLİM VE GENÇLİK MER­KEZİ 3 KAT 238 M2 TADİLAT
YAPIM İŞİ
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye :EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de
bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Ya­pı­la­ca­ğı yer : AK­SA­RAY BELEDİYE SI­NIR­LA­RI İÇİNDE
c) işe baş­la­ma ta­ri­hi : Söz­leş­me­nin im­za­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 5 gün için­de
yer tes­li­mi ya­pı­la­rak işe baş­la­na­cak­tır.
ç) işin sü­re­si : Yer tes­li­min­den iti­ba­ren 30 (otuz) tak­vim gü­nü­dür.
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer  : ZİNCİRLİ MA­HAL­LESİ MEH­MET AL­TIN­SOY CAD­DESİ
NO:52 AK­SA­RAY BELEDİYE BAŞ­KAN­LI­ĞI KAT 1 İHALE
KOMİSYON ODASI
b) Ta­ri­hi ve saati : 15.05.2020 - 10:30
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. iha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler:
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza Be­yan­na­me­si veya imza Sir­kü­le­ri.
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si.
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği idari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği idari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.
4.1.5İhale ko­nu­su işte ida­re­nin onayı ile alt yük­le­ni­ci ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Ancak işin ta­ma­mı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren belge.
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
idare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.

4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
4.3.1. İş de­ne­yim bel­ge­le­ri:
Son on beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da ta­ah­hüt edi­len ve tek­lif edi­len be­de­lin % 50 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler.
4.4. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler ve ben­zer iş­le­re denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik ve mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:
4.4.1. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:
B III GRUBU BEN­ZER İŞLER OLA­RAK DE­ĞER­LENDİRİLE­CEKTİR
4.4.2. Ben­zer işe denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik veya mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:
BEN­ZER İŞE DENK SA­YI­LA­CAK BÖ­LÜM­LER İNŞAAT MÜ­HENDİSLİĞİ BÖ­LÜ­MÜ VEYA MİMAR­LIK BÖ­LÜ­MÜ­DÜR.
5. Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
6. iha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si:
7.1. ihale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir.
7.2. iha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar ZİNCİRLİ MA­HAL­LESİ MEH­MET AL­TIN­SOY CAD­DESİ NO:52 AK­SA­RAY BELEDİYE BAŞ­KAN­LI­ĞI KAT 1 İHALE KOMİSYON ODASI ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, Her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den tek­lif birim fiyat şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir, ihale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 90 (dok­san) tak­vim gü­nü­dür.
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
13. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
14. Diğer hu­sus­lar:
iha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (N) : 1
ihale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.