banner26

Bu haber kez okundu.

AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 35 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

35 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI35 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/334061

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇERDIGIN MAHALLESI NECIP FAZIL KISAKÜREK CADDESI 4 68100 MERKEZ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

(0 382) 222 01 10-11-12 - (0 382) 213 68 62

c) Elektronik Posta Adresi

:

aksaray@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

35 Kalem 35 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi ve Eskil Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Depoları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye Müteakip ilgili idarelerin isteğiyle tek partide yada partiler halinde teslim edilecektir.Sipariş tarihinden itibaren malzemeler 15 gün içerisinde ilgili sağlık tesislerinin tıbbi sarf depolarına teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

31.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

-

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB/ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İsteklinin TC. Sağlık Bakanlğı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)/ÜTS'ye kayıtlı olduğunu tevsik edici belge.( Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB/ÜTS'ye kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.) 2-Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün UBB/ÜTS'ye kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste ihale dosyasında sunulacaktır. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan UBB/ÜTS' sorgulama sonucu teklif edilen ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Kapsam dışı olan ürünler hariç.)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye girecek isteklilerin teklif edecekleri kalemlerle ilgili numune vermeleri zorunludur.Numuneler ihale saatinden önce İhale birimine teslim edeceklerdir.Numunenin teslim edildiğine dair teslim tutanağı ihale dosyasına konulacaktır. Getirilen numunelerin üzerine, numunelerin hangi ihale sıra nolu kaleme ait olduğuna dair bilgi istekli tarafından yazılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin, numune vermedikleri kalem/kalemler için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Katalog ve/veya broşür gibi tanıtıcı belgeler, numune olarak değerlendirilmeyecektir. Her kalem için ayrı numune örneği verilecek, ortak numune örneği kabul edilmeyecektir. Numunelerin değerlendirilmesinde, önce fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Fiziksel niteliklerinin tamamı (ambalajlama, son kullanma tarihi, etiketleme şekli, etiket bilgileri ve teknik şartname belirtilen özel fiziki şartlar ve belgeler) ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmazsa, numuneler teknik muayeneye tabi tutulmadan reddedilecektir. Alım niteliğine göre, numune örnekleri sağlık tesislerimizin ilgili birimlerde ( klinik, poliklinik v.b.) kullanım amacına uygun olarak teknik hususlara göre denenecektir. Teknik şartname hükümlerinin tamamını karşılamayan malzemelerin numuneleri reddedilecektir. İdareye teslim edilen numuneler sözleşmeler tamamlandıktan sonra isteklilerce en geç 1 ay içinde teslim alınabilecektir. Bu süre dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı idaremiz sorumlu değildir. Numune örneklerinin ilgili birimlerde ( klinik, poliklinik v.b.) kullanılması durumunda, istekliye numune iade yapılmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Aksaray Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner31

banner34