Bu haber kez okundu.

APEKS LOCATER İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Apeks Locater alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/527315

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇERDIGIN MAHALLESI NECIP FAZIL KISAKÜREK CADDESI 4 68100 MERKEZ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822130122 - 3822136862

c) Elektronik Posta Adresi

:

aksaray@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kısım 12 adet Apeks Locater Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, sipariş beklemeden 30 gün içerisinde ihale konusu cihazların ilgili sağlık tesisinin göstereceği yere teslimatını ve kurulumunu yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için teklifte bulunmaları halinde "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında ‘’Satış Merkezi Yetki Belgesi’ni ’’ sunacaklardır4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

• Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
• Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
• Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
• Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
• Tıbbi cihaz üreticisi, OEM(Original Equıpment Manufacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

İstekliler, teklif edilen tıbbi Cihazın/Cihazların/Tıbbi Demirbaşların, imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma ) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösteren TİTUBB belgesini/belgelerini ihale dosyasında sunması zorunludur.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- Mevzuat gereğince cihaz (aylık, üç aylık, altı aylık gibi üretici firmanın önerdiği periyotlarda) yedek parça dâhil her türlü servis(cihazın kurulacağı yere teknik servis verileceğine dair), bakım ve onarım hizmetinin garanti kapsamında (garanti süresi içerisinde) yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Bu hizmeti sağlamak için istekliler kendi taahhütleri ile birlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmasına ait taahhüdü de Sözleşme Öncesinde İdareye Teslim Edecektir. Söz konusu hizmetlerin bu taahhütler doğrultusunda garanti süresince yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir.

2- Kalibrasyon gerektiren cihazlarda, garanti süresi boyunca yüklenici firma tarafından servis manuelinde belirtilen aralıklarda veya ihtiyaç duyulduğunda bakım ve kalibrasyon için gereken tüm yazılım opgrade/update'i ve donanımda dahil olmak üzere ücretsiz yapacaktır

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) İstekliler teklif ettikleri Cihaza/Cihazlara/Tıbbi Demirbaşlara ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu tesvik edici Belgeyi/belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan Cihaz/Cihazlar/Tıbbi Demirbaşlar için TİTUBB kayıt ve bildirimi aranmayacak olup, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanını ( Kapsam Dışı) İhale dosyasında sunacaklardır.

3) Yerli malı tekif eden istekliler, fiyat avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri cihazlar için ihale tarihinden sonra idare isterse idare tarafından belirlenen tarih ve saatte demonstrasyon yapacaktır.

2-Demonstrasyonun ne şekilde ve nerede yapılacağı idare tarafından istekli firmaya bildirilecektir. İstekli firma demonstrasyon için herhangi bir ücret vb. talep etmeyecektir.

3- Teknik Şartnamesinde numune istenilen cihazlar için numune verilecektir. Numune istenilmeyen cihazlar için de kataloglar, ihale listesindeki sıra nosu kataloğa yazılmış olarak ihale dosyasına konacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır. Numune istenilen kısımlar için numune sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kataloğ istenilen kısımlar için belirtilen şekilde kataloğ sunulmayan teklifler de değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.