Öne Çıkanlar Vali lavanta Aykut Pekmez

Bu haber kez okundu.

İLAN TARIM İŞLET­ME­LERİ GENEL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ KOÇAŞ TARIM İŞLET­MESİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ

İLAN
TARIM İŞLET­ME­LERİ GENEL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ
KOÇAŞ TARIM İŞLET­MESİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ
1 ADET 3 YIL SÜRELİ 4X4 ÜÇ (3) ŞO­FÖR­LÜ ÇİFT KABİNLİ 4+1 KİŞİLİK PİCK-UP KİRA­LA­MA İHALESİ
1 Adet 3 Yıl Sü­re­li 4x4 Üç (3) Şo­för­lü Çift Ka­bin­li 4+1 Ki­şi­lik Pick-Up Ki­ra­la­ma İha­le­si hiz­met alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı:2019/1548
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si:KOÇAS TARIM IS­LET­ME­SI MÜ­DÜR­LÜ­GÜ 68100 AK­SA­RAY MER­KEZ/AK­SA­RAY
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı:3822332500 - 3822332503
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si:ko­ca­s@​tigem.​gov.​tr
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği in­ter­net ad­re­si:https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su hiz­me­tin
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı:

1 Adet 3 yıl sü­re­li 4x4 üç (3 ) şo­för­lü çift ka­bin­li 4+1 ki­şi­lik Pick-Up ki­ra­la­ma hiz­met alımı işi Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Ya­pı­la­ca­ğı yer:Koçaş Tarım İşlet­me­si Mü­dür­lü­ğü / AK­SA­RAY
c) Sü­re­si:İşe baş­la­ma ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1095(bin dok­san beş) gün­dür
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer:Koçaş Tarım İşlet­me­si Mü­dür­lü­ğü / AK­SA­RAY
b) Ta­ri­hi ve saati:13.02.2019 - 14:00
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler: 4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler: 4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri; 4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si, 4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ği­nin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­tim­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri, 4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu. 4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat. 4.1.5 İhale ko­nu­su işin ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz. 4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ser­best mu­ha­se­be­ci, ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren, stan­dart forma uygun belge,
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
4.3.1. İş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler:
Son beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da kabul iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan ve tek­lif edi­len be­de­lin % 20 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere, ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler veya tek­no­lo­jik ürün de­ne­yim bel­ge­si.
4.4. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:
4.4.1.
Bu iha­le­de her türlü per­so­nel ta­şı­ma veya her türlü araç ki­ra­la­ma hiz­met alım iş­le­ri, ben­zer iş ola­rak kabul edi­le­cek­tir.
5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir. 6. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir. 7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si ve satın alın­ma­sı: 7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir ve 100 TRY (Türk Li­ra­sı) kar­şı­lı­ğı Koçaş Tarım İşlet­me­si Mü­dür­lü­ğü / AK­SA­RAY ad­re­sin­den satın alı­na­bi­lir. İhale do­kü­ma­nı­nın posta yo­luy­la da satın alın­ma­sı müm­kün­dür. Posta yo­luy­la ihale do­kü­ma­nı almak is­te­yen­ler, posta mas­ra­fı dahil yur­ti­çi için 120 TRY (Türk Li­ra­sı), yurt­dı­şı için 150 TRY (Türk Li­ra­sı) do­kü­man be­de­li­ni TC Zi­ra­at Ban­ka­sı Ak­sa­ray İli Şu­be­si TR 69 0001 0000 26 0599 4378 5257 nolu Hesap ya­tır­mak zo­run­da­dır. Posta yo­luy­la ihale do­kü­ma­nı satın almak is­te­yen­ler, ihale do­kü­man be­de­li­ne iliş­kin ödeme de­kon­tu ve adına ihale do­kü­ma­nı satın alı­na­cak ger­çek/tüzel ki­şi­ye ait TC Kim­lik/Vergi Kim­lik nu­ma­ra­sı bil­gi­si ile ihale do­kü­ma­nı­nın gön­de­ri­le­ce­ği ad­re­sin de be­lir­til­di­ği ihale do­kü­ma­nı talep baş­vu­ru­la­rı­nı yu­ka­rı­da yer alan faks nu­ma­ra­sı­na veya ya­zı­lı ola­rak ida­re­ye ihale ta­ri­hin­den en az beş gün önce gön­der­mek zo­run­da­dır. İhale do­kü­ma­nı iki iş günü için­de bil­di­ri­len ad­re­se posta yo­luy­la gön­de­ri­le­cek­tir. İhale do­kü­ma­nı­nın posta yo­luy­la gön­de­ril­me­si ha­lin­de, pos­ta­nın ulaş­ma­ma­sın­dan veya geç ulaş­ma­sın­dan ya da do­kü­ma­nın eksik ol­ma­sın­dan do­la­yı ida­re­miz hiç­bir şe­kil­de so­rum­lu tu­tu­la­maz. Do­kü­ma­nın pos­ta­ya ve­ril­di­ği tarih, do­kü­ma­nın satın alma ta­ri­hi ola­rak kabul edi­le­cek­tir. 7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı satın al­ma­la­rı veya EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur. 8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Koçaş Tarım İşlet­me­si Mü­dür­lü­ğü Genel Evrak Kayıt Ser­vi­si ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir. 9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, Birim fi­yat­lar üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu ka­lem­ler için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır. Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir. 10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir. 11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 120 (yüz yirmi) tak­vim gü­nü­dür. 12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez. 13.​Diğer hu­sus­lar:
İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.
Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.