Bu haber kez okundu.

SOS­YAL YAR­DIM AMAÇ­LI ALIŞ­VERİŞ ÇEKİ ALI­MI- 4000 ADET AK­SA­RAY BELEDİYESİ KÜL­TÜR VE SOS­YALİŞLERİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ

Sos­yal Yar­dım Amaç­lı Alış­ve­riş Çeki Alı­mı- 4000 Adet alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı         : 2020/559617
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si : MEH­MET AL­TIN­SOY BAN­KA­LAR 58 68100 AK­SA­RAY MER­KEZ/AK­SA­RAY
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı     : 3822135492 - 3822136884
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si     : kul­tu­r@​ak­sa­ray.​bel.​tr
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği 
in­ter­net ad­re­si (varsa)         : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su malın
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı         : 4.000 Adet Sos­yal Yar­dım Amaç­lı Alış­ve­riş Çeki
                Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Tes­lim yeri             : Ak­sa­ray Be­le­di­ye­si
c) Tes­lim ta­ri­hi             : Söz­leş­me im­za­lan­ma­sı­na mü­te­akip 5 gün için­de çek­ler tes­lim edi­le­cek­tir.
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer         : AK­SA­RAY BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS SA­LO­NU
b) Ta­ri­hi ve saati             : 09.11.2020 - 10:30
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler:
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza be­yan­na­me­si veya imza sir­kü­le­ri;
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si,
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.
4.1.5 İhale ko­nu­su alı­mın ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
4.3.1. İstek­li­nin tek­li­fi kap­sa­mın­da sun­ma­sı ge­rek­ti­ği tek­nik şart­na­me­de be­lir­ti­len aşa­ğı­da­ki bel­ge­ler:
İsten­me­mek­te­dir.
5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
6. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si:
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir.
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar AK­SA­RAY BELEDİYESİ KÜL­TÜR VE SOS­YAL İŞLER MÜ­DÜ­RÜ­LÜ­ĞÜ - Dere mah. Dere Cd. Ta­ri­hi Paşa Ha­ma­mı yanı No:25 AK­SA­RAY ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, mal ka­lem-ka­lem­le­ri için tek­lif birim fi­yat­lar üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le her bir mal ka­le­mi mik­ta­rı ile bu mal ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 120 (Yüz­Yir­mi) tak­vim gü­nü­dür.
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
13. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
14.​Diğer hu­sus­lar:
İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                         Basın-1242125

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.