Öne Çıkanlar kararname

Bu haber kez okundu.

TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI

T.C.

AK­SA­RAY İCRA DAİRESİ 2018/25934 ESAS

TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI

Sa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­len ta­şın­ma­zın cinsi, ni­te­li­ği, kıy­me­ti, adedi, önem­li özel­lik­le­ri:

1 NO’LU TA­ŞIN­MA­ZIN

Özel­lik­le­ri :Ak­sa­ray İli Sul­tan­ha­nı İlçe­sin­de bu­lu­nan 1208 ada 5 nolu par­sel 1.554,90m2 olup; Tapu

Mü­dür­lü­ğü­nün tapu kay­dın­da cinsi ARSA ola­rak be­lir­til­miş ol­ma­sı­na rağ­men ta­şın­maz par­sel üze­rin­de TEK KATLİ BİR YAPI bu­lun­mak­ta­dır. Tek katlı ya­pı­nın otu­rum alanı 140 m2 olup top­lam yapı alanı 140 m2? dir. Ça­tı­lı­dır. 2.sınıf B yapı ko­nu­mun­da­dır. Pen­ce­re­ler pvc doğ­ra­ma­dır. Soba ile ısı­tıl­mak­ta­dır. İç ka­pı­la­rı ah­şap­tır.Dış­tan mer­di­ven­li­dir. Ta­şın­ma­zın ta­ma­mı borç­lu adına ka­yıt­lı­dır.Ta­şın­maz par­sel üze­rin­de bu­lu­nan tek katlı ya­pı­nın ba­yın­dır­lık birim fi­yat­la­rı­na göre de­ğe­ri­nin 41.062,00 TL.sı Çev­re­de ya­pı­lan in­ce­le­me ile ma­hal­li fiyat, rayiç, emsal alım satım be­del­le­ri dik­ka­te alın­mış; bu ka­li­te, özel­lik ve ko­num­da olan bu ar­sa­nın ser­best pi­ya­sa emlak de­ğe­ri­nin 155.490,00TL.sı olmak üzere, Ta­şın­maz ar­sa­sı ile bir­lik­te üze­rin­de bu­lu­nan tek katlı ya­pı­nın top­lam de­ğe­ri­nin 196.552,00TL'dir İmar Du­ru­mu : Var.

Kıy­me­ti :196.552,00 TL

KDV Oram :%18
Kay­dın­da ki Şerh­ler

1. Satış Günü

2. Satış Günü Satış Yeri

MER­KEZ/AK­SA­RAY
: Tapu Kay­dın­da­ki Gi­bi­dir.

: 28/03/2019 günü 10:00 -10:05 arası : 25/04/2019 günü 10:00 -10:05 arası

: Mezat Sa­lo­nu - Hacı Ha­san­lı Mah. 707 sk. Ak­sa­ray Ad­li­ye­si Ek Hiz­met Bi­na­sı Kat 3
Satış şart­la­rı:

1- İhale açık ar­tır­ma su­re­tiy­le ya­pı­la­cak­tır. Bi­rin­ci ar­tır­ma­nın yirmi gün ön­ce­sin­den, ar­tır­ma ta­ri­hin­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar esa­tis.​uyap.​gov.​tr ad­re­sin­den elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini ve rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­mek şartı ile ihale olu­nur. Bi­rin­ci ar­tır­ma­da is­tek­li bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de elekt­ro­nik or­tam­da bi­rin­ci ar­tır­ma­dan son­ra­ki be­şin­ci gün­den, ikin­ci ar­tır­ma gü­nün­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da da malın tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini, rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­lan top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­me­si şar­tıy­la en çok ar­tı­ra­na ihale olu­nur. Böyle fazla be­del­le alıcı çık­maz­sa satış ta­le­bi dü­şe­cek­tir.

2- Ar­tır­ma­ya iş­ti­rak ede­cek­le­rin, tah­min edi­len de­ğe­rin % 20'si ora­nın­da pey ak­çe­si veya bu mik­tar kadar banka te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­le­ri la­zım­dır. Satış peşin para ile­dir, alıcı is­te­ğin­de (10) günü geç­me­mek üzere süre ve­ri­le­bi­lir. Damga ver­gi­si, KDV, 1/2 tapu harcı ile tes­lim mas­raf­la­rı alı­cı­ya ait­tir. Tel­lâl­lık Harcı, ta­şın­ma­zın ay­nın­dan doğan ver­gi­ler satış be­de­lin­den öde­nir. (Ala­cak­la­rı re­hin­li olan ala­cak­lı­la­rın satış tu­ta­rı üze­rin­den rüç­han hak­la­rı var­dır. Güm­rük resmi ve akar ver­gi­si gibi Dev­let tek­lif­le­rin­den mu­ay­yen eşya ve akar­dan alın­ma­sı lazım gelen resim ve vergi, re­hin­li ala­cak­lar­dan sonra gelir.)

3- İpotek sa­hi­bi ala­cak­lı­lar­la diğer il­gi­le­rin)*) bu gay­ri­men­kul üze­rin­de­ki hak­la­rı­nı özel­lik­le faiz ve gi­der­le­re dair olan id­di­alan­nı da­ya­na­ğı bel­ge­ler ile (15) gün için­de da­ire­mi­ze bil­dir­me­le­ri la­zım­dır; aksi tak­dir­de hak­la­rı tapu sicil ile sabit ol­ma­dık­ça pay­laş­ma­dan hariç bı­ra­kı­la­cak­tır.

4- Satış be­de­li hemen veya ve­ri­len müh­let için­de öden­mez­se İcra ve İflas Ka­nu­nu­nun 133 üncü mad­de­si ge­re­ğin­ce ihale fes­he­di­lir. İha­le­ye ka­tı­lıp daha sonra ihale be­de­li­ni ya­tır­ma­mak su­re­ti ile iha­le­nin fes­hi­ne sebep olan tüm alı­cı­lar ve ke­fil­le­ri tek­lif et­tik­le­ri bedel ile son ihale be­de­li ara­sın­da­ki fark­tan ve diğer za­rar­lar­dan ve ay­rı­ca te­mer­rüt fa­izin­den mü­te­sel­si­len mesul ola­cak­lar­dır. İhale farkı ve te­mer­rüt faizi ay­rı­ca hükme hacet kal­mak­sı­zın da­ire­miz­ce tah­sil olu­na­cak, bu fark, varsa ön­ce­lik­le te­mi­nat be­de­lin­den alı­na­cak­tır.

5- Şart­na­me, ilan ta­ri­hin­den iti­ba­ren her­ke­sin gö­re­bil­me­si için da­ire­de açık olup gi­de­ri ve­ril­di­ği tak­dir­de is­te­yen alı­cı­ya bir ör­ne­ği gön­de­ri­le­bi­lir.

6- Sa­tı­şa iş­ti­rak eden­le­rin şart­na­me­yi gör­müş ve mün­de­re­ca­tı­nı kabul etmiş sa­yı­la­cak­la­rı, baş­ka­ca bilgi almak is­te­yen­le­rin 2018/25934 Esas sa­yı­lı dosya nu­ma­ra­sıy­la mü­dür­lü­ğü­mü­ze baş­vur­ma­la­rı ilan olu­nur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.