Bu haber kez okundu.

TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI

T.C.
AK­SA­RAY
2. İCRA DAİRESİ
2017/5389 ESAS

TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI
Sa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­len ta­şın­ma­zın cinsi, ni­te­li­ği, kıy­me­ti, adedi, önem­li özel­lik­le­ri:
1 NOLU TA­ŞIN­MA­ZIN
Özel­lik­le­ri : Ak­sa­ray İli Mer­kez Taş­pa­zar Mah. bu­lu­nan 3975 ada 5 par­sel nolu
ta­şın­maz 341 m2 olup; ta­şın­maz par­sel üze­rin­de bod­rum +2+ teras katlı top­lam 3 katlı bina bu­lun­mak­ta­dır. Ta­şın­ma­zın 272/341 his­se­si borç­lu adına ka­yıt­lı­dır. Ta­şın­maz Ha­cı­lar Har­ma­nı Mah. 5714 sok. no:4 ad­re­sin­de bu­lun­mamk­ta­dır. Zemin kat ve üst kat daire ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Be­to­nar­me-kar­kas ola­rak ya­pıl­mış­tır. Otu­rum alanı 107 m2 olup top­lam yapı alanı 321 m2dir. Bina do­ğal­gaz­lı­dır. Ya­pı­nın zemin ka­tın­da bu­lu­nan da­ire­nin pen­ce­re­le­ri ahşap doğ­ra­ma 1. ka­tın­da bu­lu­nan da­ire­nin ise pen­ce­re­le­ri pvc doğ­ra­ma­dır. Yapım tek­ni­ği ve gös­ter­di­ği özel­lik ne­de­niy­le 3. sınaf B yapı ko­nu­mun­da­dır. Yıp­ran­ma oranı %30'dur. Par­se­lin imar du­ru­mu: Yola me­sa­fe­si 5.00 mt. Saçak se­vi­ye­si : 12.50 İnşaat Tarzı : Ayrık Nizam Kat Adedi:4 Ta­şın­maz par­sel mev­cut imar du­ru­mu­na göre Konut sa­ha­sı ko­nu­mun­da 5714 sok(7 met­re­lik yol)cep­he­li ara par­sel ko­nu­mun­da­dır. Par­se­lin ula­şım yol­la­rı açıl­mış­tır. Çev­re­de ya­pı­laş­ma yo­ğun­dur. Eği­tim, sağ­lık ku­ru­luş­la­rı ve alış veriş mer­kez­le­ri­ne ya­kın­dır.
Kıy­me­ti : 286.197,12 TL
KDV Oranı :%18
Kay­dın­da­ki Şerh­ler : Tapu Kay­dın­da­ki gi­bi­dir.
Satış Günü : 08/06/2018 günü 10:00- 10:05 arası
Satış Günü : 09/07/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Sa­lo­nu - Taş­pa­zar Mah. Ebul­feyz El­çi­bey Cad. Ada­let Sa­ra­yı
Zemin Kat MER­KEZ / AK­SA­RAY
Satış şart­la­rı :
1-İhale açık ar­tır­ma su­re­tiy­le ya­pı­la­cak­tır. Bi­rin­ci ar­tır­ma­nın yirmi gün ön­ce­sin­den,
ar­tır­ma ta­ri­hin­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar esa­tis.​uyap.​gov.​tr ad­re­sin­den elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif
ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini ve rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa
ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­mek şartı ile ihale olu­nur. Bi­rin­ci ar­tır­ma­da is­tek­li
bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de elekt­ro­nik or­tam­da bi­rin­ci ar­tır­ma­dan son­ra­ki be­şin­ci gün­den, ikin­ci ar­tır­ma
gü­nün­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da da
malın tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini, rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış
gi­der­le­ri­ni geç­me­si şar­tıy­la en çok ar­tı­ra­na ihale olu­nur. Böyle fazla be­del­le alıcı çık­maz­sa satış
ta­le­bi dü­şe­cek­tir.
2-Ar­tır­ma­ya iş­ti­rak ede­cek­le­rin, tah­min edi­len de­ğe­rin % 20'si ora­nın­da pey ak­çe­si veya
bu mik­tar kadar banka te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­le­ri la­zım­dır. Satış peşin para ile­dir, alıcı is­te­ğin­de
(10) günü geç­me­mek üzere süre ve­ri­le­bi­lir. Damga ver­gi­si, KDV, 1/2 tapu harcı ile tes­lim
mas­raf­la­rı alı­cı­ya ait­tir. Tel­lâl­lık Harcı, ta­şın­ma­zın ay­nın­dan doğan ver­gi­ler satış be­de­lin­den
öde­nir.
3-İpotek sa­hi­bi ala­cak­lı­lar­la diğer il­gi­le­rin (*) bu gay­ri­men­kul üze­rin­de­ki hak­la­rı­nı
özel­lik­le faiz ve gi­der­le­re dair olan id­di­ala­rı­nı da­ya­na­ğı bel­ge­ler ile (15) gün için­de da­ire­mi­ze bil­dir­me­le­ri la­zım­dır; aksi tak­dir­de hak­la­rı tapu sicil ile sabit ol­ma­dık­ça pay­laş­ma­dan hariç bı­ra­kı­la­cak­tır.
4-Sa­tış be­de­li hemen veya ve­ri­len müh­let için­de öden­mez­se İcra ve İflas Ka­nu­nu­nun 133 üncü mad­de­si ge­re­ğin­ce ihale fes­he­di­lir. İha­le­ye ka­tı­lıp daha sonra ihale be­de­li­ni ya­tır­ma­mak su­re­ti ile iha­le­nin fes­hi­ne sebep olan tüm alı­cı­lar ve ke­fil­le­ri tek­lif et­tik­le­ri bedel ile son ihale be­de­li ara­sın­da­ki fark­tan ve diğer za­rar­lar­dan ve ay­rı­ca te­mer­rüt fa­izin­den mi­ite­sel­si­len mesul ola­cak­lar­dır. İhale farkı ve te­mer­rüt faizi ay­rı­ca hükme hacet kal­mak­sı­zın da­ire­miz­ce tah­sil olu­na­cak, bu fark, varsa ön­ce­lik­le te­mi­nat be­de­lin­den alı­na­cak­tır.
5-Şart­na­me, ilan ta­ri­hin­den iti­ba­ren her­ke­sin gö­re­bil­me­si için da­ire­de açık olup gi­de­ri ve­ril­di­ği tak­dir­de is­te­yen alı­cı­ya bir ör­ne­ği gön­de­ri­le­bi­lir.
6-Sa­tı­şa iş­ti­rak eden­le­rin şart­na­me­yi gör­müş ve mün­de­re­ca­tı­nı kabul etmiş sa­yı­la­cak­la­rı, baş­ka­ca bilgi almak is­te­yen­le­rin 2017/5389 Esas sa­yı­lı dosya nu­ma­ra­sıy­la mü­dür­lü­ğü­mü­ze baş­vur­ma­la­rı ilan olu­nur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34