Öne Çıkanlar lavander aksaraygazete yetiştirici kararname Vali

Bu haber kez okundu.

TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI

T.C.
AK­SA­RAY İCRA DAİRESİ
Dosya No: 2020/1751 Esas
Sa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­len ta­şın­ma­zın cinsi, ni­te­li­ği, kıy­me­ti, adedi, önem­li özel­lik­le­ri :
1 NO’LU Ta­şın­ma­zın Tapu Kaydı ve Özel­lik­le­ri: Ak­sa­ray İli, Sul­tan­ha­nı İlçesi, Sul­tan­ha­nı köyü, 81 Cilt Nolu, 7863 sayfa nolu, 245 ada 1 par­sel­de, 727,93 m2 yü­zöl­çüm­lü, Arsa ni­te­li­ğin­de tapu da ka­yıt­lı olan ta­şın­ma­zın üze­rin­de 2 katlı ola­rak inşa edil­miş olan ça­tı­lı bir ev ve 70 m2 olan ça­tı­lı ola­rak inşa edil­miş olan man­dı­ra ile par­sel üze­rin­de 3 adet kavak, 3 adet ka­yı­sı, 1 adet vişne, 1 adet erik, 3 adet elma, 1 adet iğde, 1 adet kiraz, 1 adet ceviz ve 4 adet üzüm ağaç­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. EV: İki kat­lı­dır. Yığma ola­rak ya­pıl­mış­tır. Ça­tı­lı­dır. 110 m2 otu­rum­lu olup Top­lam yapı alanı: 220m2 dir.​Kapıları ahşap ve pen­ce­re­le­ri pvc doğ­ra­ma­dır. Güneş ener­ji­li­dir. Ta­van­la­rı düz tavan, du­var­la­rı plas­tik bo­ya­lı­dır. MAN­DI­RA: Tek kat­lı­dır. Yığma ola­rak ya­pıl­mış­tır. Ça­tı­lı­dır. Top­lam alanı: 70m2 dir. Ka­pı­sı de­mir­den ma­mül­dür. PAR­SELİN İMAR DU­RU­MU; Yola me­sa­fe­si: 5 metre,İnşaat alanı: 436,76m2, Kat adedi: 2 kat, İnşaat tarzı: Ayrık nizam, Saçak Se­vi­ye­si: 6.50 metre, Taks (Taban alanı kat sa­yı­sı): 0,30, Kaks (Kat­lar alanı kat sa­yı­sı): 0.60, Par­sel konut sa­ha­sın­da 2 kata mü­sa­ade­li olup 2 adet 10 met­re­lik yola cep­he­li köşe başı par­sel ko­nu­mun­da­dır. Elekt­rik, su gibi alt yapı hiz­met­le­ri ta­mam­lan­mış­tır. Çev­re­sin­de­ki yol­lar açıl­mış­tır. Ta­şın­maz mevki ola­rak Sul­tan­ha­nı İlçe­si­nin mer­ke­zin­de Sul­tan­ha­nı 75. yıl Cum­hu­ri­yet İlko­ku­lu­na ya­kın­dır. Çev­re­si du­var­la çev­ri­li­dir. Ta­şın­ma­zın Tam his­se­si sa­tı­la­cak­tır. Ay­rın­tı­lı bilgi tapu kay­dın­da, bi­lir­ki­şi ra­po­run­da ve dos­ya­sın­da­dır.
İmar Du­ru­mu : Var Tak­dir Olu­nan Kıy­me­ti: 207.675,00 TL KDV Oranı: %18
1. Satış Günü : 23/09/2020 günü 15:30 - 15:35 arası 
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Mezat Sa­lo­nu - Hacı Ha­san­lı Mah. 707 sk. Ak­sa­ray Ad­li­ye­si Ek Hiz­met Bi­na­sı Kat 3 Ak­sa­ray
2 NO’LU Ta­şın­ma­zın Tapu Kaydı ve Özel­lik­le­ri: Ak­sa­ray İli, Sul­tan­ha­nı İlçesi, Sul­tan­ha­nı köyü, 60 Cilt Nolu, 5872 sayfa nolu, 83 ada 1 par­sel­de, 1.175,00 m2 yü­zöl­çüm­lü, Arsa ni­te­li­ğin­de tapu da ka­yıt­lı olan ta­şın­ma­zın üze­rin­de her­han­gi bir muh­de­sat ol­ma­yıp par­sel boş­tur. Arsa vas­fın­da­dır. PAR­SELİN İMAR DU­RU­MU; Kat adedi: 3 kat, İnşaat tarzı: Bi­ti­şik nizam, Saçak Se­vi­ye­si: 9.50 metre, Par­sel mev­cut imar du­ru­mu­na göre konut sa­ha­sın­da 17 ve 7 met­re­lik yol­la­ra cep­he­li köşe başı par­sel ko­nu­mun­da­dır. Elekt­rik, su gibi alt yapı hiz­met­le­ri ta­mam­lan­mış­tır. Çev­re­sin­de­ki yol­lar açıl­mış­tır. Ta­şın­maz mevki ola­rak Sul­tan­ha­nı İlçe­si­nin mer­ke­zin­de Mey­dan Yeni ca­mi­si­ne ya­kın­dır. Ta­şın­ma­zın Tam his­se­si sa­tı­la­cak­tır. Ay­rın­tı­lı bilgi tapu kay­dın­da, bi­lir­ki­şi ra­po­run­da ve dos­ya­sın­da­dır.
İmar Du­ru­mu : Var Tak­dir Olu­nan Kıy­me­ti: 141.000,00 TL KDV Oranı: %18
1. Satış Günü : 23/09/2020 günü 15:45 - 15:50 arası 
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri : Mezat Sa­lo­nu - Hacı Ha­san­lı Mah. 707 sk. Ak­sa­ray Ad­li­ye­si Ek Hiz­met Bi­na­sı Kat 3 Ak­sa­ray
Satış şart­la­rı : 1- İhale açık ar­tır­ma su­re­tiy­le ya­pı­la­cak­tır. Bi­rin­ci ar­tır­ma­nın yirmi gün ön­ce­sin­den, ar­tır­ma ta­ri­hin­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar esatis.​uyap.​gov.​tr ad­re­sin­den elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini ve rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­mek şartı ile ihale olu­nur. Bi­rin­ci ar­tır­ma­da is­tek­li bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de elekt­ro­nik or­tam­da bi­rin­ci ar­tır­ma­dan son­ra­ki be­şin­ci gün­den, ikin­ci ar­tır­ma gü­nün­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da da malın tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini, rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­me­si şar­tıy­la en çok ar­tı­ra­na ihale olu­nur. Böyle fazla be­del­le alıcı çık­maz­sa satış ta­le­bi dü­şe­cek­tir.
2- Ar­tır­ma­ya iş­ti­rak ede­cek­le­rin, tah­min edi­len de­ğe­rin % 20'si ora­nın­da pey ak­çe­si veya bu mik­tar kadar banka te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­le­ri la­zım­dır. Satış peşin para ile­dir, alıcı is­te­ğin­de (10) günü geç­me­mek üzere süre ve­ri­le­bi­lir. Damga ver­gi­si, KDV, 1/2 tapu harcı ile tes­lim mas­raf­la­rı alı­cı­ya ait­tir. Tel­lâ­li­ye resmi, ta­şın­ma­zın ay­nın­dan doğan ver­gi­ler satış be­de­lin­den öde­nir.
3- İpotek sa­hi­bi ala­cak­lı­lar­la diğer il­gi­le­rin (*) bu gay­ri­men­kul üze­rin­de­ki hak­la­rı­nı özel­lik­le faiz ve gi­der­le­re dair olan id­di­ala­rı­nı da­ya­na­ğı bel­ge­ler ile (15) gün için­de da­ire­mi­ze bil­dir­me­le­ri la­zım­dır; aksi tak­dir­de hak­la­rı tapu sicil ile sabit ol­ma­dık­ça pay­laş­ma­dan hariç bı­ra­kı­la­cak­tır.
4- Satış be­de­li hemen veya ve­ri­len müh­let için­de öden­mez­se İcra ve İflas Ka­nu­nu­nun 133 üncü mad­de­si ge­re­ğin­ce ihale fes­he­di­lir. İha­le­ye ka­tı­lıp daha sonra ihale be­de­li­ni ya­tır­ma­mak su­re­ti ile iha­le­nin fes­hi­ne sebep olan tüm alı­cı­lar ve ke­fil­le­ri tek­lif et­tik­le­ri bedel ile son ihale be­de­li ara­sın­da­ki fark­tan ve diğer za­rar­lar­dan ve ay­rı­ca te­mer­rüt fa­izin­den mü­te­sel­si­len mesul ola­cak­lar­dır. İhale farkı ve te­mer­rüt faizi ay­rı­ca hükme hacet kal­mak­sı­zın da­ire­miz­ce tah­sil olu­na­cak, bu fark, varsa ön­ce­lik­le te­mi­nat be­de­lin­den alı­na­cak­tır.
5- Şart­na­me, ilan ta­ri­hin­den iti­ba­ren her­ke­sin gö­re­bil­me­si için da­ire­de açık olup gi­de­ri ve­ril­di­ği tak­dir­de is­te­yen alı­cı­ya bir ör­ne­ği gön­de­ri­le­bi­lir.
6- Sa­tı­şa iş­ti­rak eden­le­rin şart­na­me­yi gör­müş ve mün­de­re­ca­tı­nı kabul etmiş sa­yı­la­cak­la­rı, baş­ka­ca bilgi almak is­te­yen­le­rin 2020/1751 Esas sa­yı­lı dosya nu­ma­ra­sıy­la mü­dür­lü­ğü­mü­ze baş­vur­ma­la­rı,
İş bu ilan teb­li­gat ya­pı­la­ma­yan il­gi­li­le­re teb­li­gat ye­ri­ne kaim olmak üzere ilan olu­nur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.