Öne Çıkanlar ali mantı Vali aksaraymedya aksaraygazete

Bu haber kez okundu.

TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI

T.C.
AK­SA­RAY İCRA DAİRESİ
Dosya No: 2019/14651 Esas
Sa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­len ta­şın­ma­zın cinsi, ni­te­li­ği, kıy­me­ti, adedi, önem­li özel­lik­le­ri :
Ta­şın­ma­zın Tapu Kaydı ve Özel­lik­le­ri: Ak­sa­ray İli, Mer­kez İlçesi, Bü­yük­böl­cek Ma­hal­le­si, 44 Cilt Nolu, 4361 sayfa nolu, 4469 ada 1 par­sel­de, 1.141,00m2 yü­zöl­çüm­lü, 6. Katlı Be­to­nar­me bina ve Ar­sa­sı ana ta­şın­maz ni­te­li­ğin­de, 5. Kat, 16 Ba­ğı­mı­sız Bölüm Nu­ma­ra­lı, 64/1141 arsa paylı, Mes­ken ni­te­li­ğin­de ta­pu­da ka­yıt­lı­dır. Par­se­lin üze­rin­de bod­rum +zemin +5 katlı be­to­nar­me - kar­kas ola­rak inşa edil­miş olan Ecem Apart­ma­nı bu­lun­mak­ta­dır. Daire Ecem apart­ma­nı­nın 5. ka­tın­da bu­lu­nan 16 ba­ğım­sız bölüm nolu da­ire­dir. Apart­ma­nın her ka­tın­da 3 adet daire bu­lun­mak­ta­dır. Zemin kat­lar­da da da­ire­ler bu­lun­mak­ta­dır. Daire asan­sör­den inin­ce çı­kın­ca sağ kolda ko­num­lu olup kuzey - doğu cep­he­li­dir. Ta­şın­maz Büyük Böl­cek Ma­hal­le­si 2443. Sokak No: 6 Ak­sa­ray ad­re­sin­de bu­lun­mak­ta­dır. Daire 3 oda, salon, antre, mut­fak, banyo ve wc böl­me­le­rin­den oluş­mak­ta olup brüt 140m2 ve net alanı ise 119 m2dir. Daire de 2 adet bal­kon bu­lun­mak­ta­dır. Oda­la­rın ze­min­le­ri la­mi­nant parke ile kaplı, mut­fak ve wc böl­me­le­ri­nin ta­ba­nı ve du­var­la­rı fa­yans­tır. Oda­la­rın ta­van­la­rı alçı - kar­ton­pi­yer ya­pı­lı, du­var­lar da saten bo­ya­lı­dır. İç ka­pı­lar Ame­ri­kan panel kapı ve pen­ce­re­ler de pvc doğ­ra­ma­dır. Bal­kon ka­pı­sı da plas­tik doğ­ra­ma­dır. Bina da asan­sör bu­lun­mak­ta­dır. Daire ferdi do­ğal­gaz­lı­dır. Mut­fak do­la­bı var­dır. Da­ire­nin dış ka­pı­sı çelik ka­pı­dır. Bi­na­nın yeni bir yapı olup ba­kım­lı ol­du­ğu göz­lem­len­miş­tir. Bina giriş ka­pı­sı da de­mir­den ma­mul­dür. Kat mül­ki­ye­ti ku­ru­lu­dur. Ta­şın­maz Mevki ola­rak Lü­na­par­ka 190 metre, Cu­mar­te­si pa­za­rı­na 220 metre ve Özel İstan­bul Kız Öğ­ren­ci yur­du­na 235 metre me­sa­fe­de bu­lun­mak­ta­dır.Ta­şın­maz Ak­sa­ray Be­le­di­ye­si İmar planı içe­ri­sin­de bu­lun­mak­ta olup Ayrık nizam 6 kata mü­sa­ade­li E (Emsal)= 2.40 ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı­na sahip 10 met­re­lik yola (2443. Sokak) ve 10 met­re­lik yol (2444. Sokak) cep­he­li köşe başı par­sel ko­nu­mun­da­dır. Çev­re­de ya­pı­laş­ma ol­duk­ça yo­ğun­dur. Eği­tim, sağ­lık ku­ru­luş­la­rı ve alış veriş mer­kez­le­ri­ne ya­kın­dır. Elekt­rik, su ve ka­na­li­zas­yon gibi bütün alt yapı hiz­met­le­ri ta­mam­lan­mış­tır. Ta­şın­ma­zın tam his­se­si tapu kay­dın­da­ki şerh­ler­le bir­lik­te sa­tı­la­cak­tır. Ay­rın­tı­lı bilgi tapu kay­dın­da, bi­lir­ki­şi ra­po­run­da ve dos­ya­sın­da­dır.
İmar Du­ru­mu : Var Tak­dir Olu­nan Kıy­me­ti: 350.000,00 TL KDV Oranı: %1
Kay­dın­da­ki Şerh­ler : 1-Yö­ne­tim Planı: 19/04/2010, 2-..​KM ne Çev­ril­miş­tir. 3-AT..​KM ne Çev­ril­miş­tir.
1. Satış Günü : 28/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası 2. Satış Günü : 23/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Sa­lo­nu - Hacı Ha­san­lı Mah. 707 sk. Ak­sa­ray Ad­li­ye­si Ek Hiz­met Bi­na­sı Kat 3 Ak­sa­ray
Satış şart­la­rı :
1- İhale açık ar­tır­ma su­re­tiy­le ya­pı­la­cak­tır. Bi­rin­ci ar­tır­ma­nın yirmi gün ön­ce­sin­den, ar­tır­ma ta­ri­hin­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar esa­tis.​uyap.​gov.​tr ad­re­sin­den elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini ve rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­mek şartı ile ihale olu­nur. Bi­rin­ci ar­tır­ma­da is­tek­li bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de elekt­ro­nik or­tam­da bi­rin­ci ar­tır­ma­dan son­ra­ki be­şin­ci gün­den, ikin­ci ar­tır­ma gü­nün­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da da malın tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini, rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­me­si şar­tıy­la en çok ar­tı­ra­na ihale olu­nur. Böyle fazla be­del­le alıcı çık­maz­sa satış ta­le­bi dü­şe­cek­tir.
2- Ar­tır­ma­ya iş­ti­rak ede­cek­le­rin, tah­min edi­len de­ğe­rin % 20'si ora­nın­da pey ak­çe­si veya bu mik­tar kadar banka te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­le­ri la­zım­dır. Satış peşin para ile­dir, alıcı is­te­ğin­de (10) günü geç­me­mek üzere süre ve­ri­le­bi­lir. Damga ver­gi­si, KDV, 1/2 tapu harcı ile tes­lim mas­raf­la­rı alı­cı­ya ait­tir. Tel­lâ­li­ye resmi, ta­şın­ma­zın ay­nın­dan doğan ver­gi­ler satış be­de­lin­den öde­nir.
3- İpotek sa­hi­bi ala­cak­lı­lar­la diğer il­gi­le­rin (*) bu gay­ri­men­kul üze­rin­de­ki hak­la­rı­nı özel­lik­le faiz ve gi­der­le­re dair olan id­di­ala­rı­nı da­ya­na­ğı bel­ge­ler ile (15) gün için­de da­ire­mi­ze bil­dir­me­le­ri la­zım­dır; aksi tak­dir­de hak­la­rı tapu sicil ile sabit ol­ma­dık­ça pay­laş­ma­dan hariç bı­ra­kı­la­cak­tır.
4- Satış be­de­li hemen veya ve­ri­len müh­let için­de öden­mez­se İcra ve İflas Ka­nu­nu­nun 133 üncü mad­de­si ge­re­ğin­ce ihale fes­he­di­lir. İha­le­ye ka­tı­lıp daha sonra ihale be­de­li­ni ya­tır­ma­mak su­re­ti ile iha­le­nin fes­hi­ne sebep olan tüm alı­cı­lar ve ke­fil­le­ri tek­lif et­tik­le­ri bedel ile son ihale be­de­li ara­sın­da­ki fark­tan ve diğer za­rar­lar­dan ve ay­rı­ca te­mer­rüt fa­izin­den mü­te­sel­si­len mesul ola­cak­lar­dır. İhale farkı ve te­mer­rüt faizi ay­rı­ca hükme hacet kal­mak­sı­zın da­ire­miz­ce tah­sil olu­na­cak, bu fark, varsa ön­ce­lik­le te­mi­nat be­de­lin­den alı­na­cak­tır.
5- Şart­na­me, ilan ta­ri­hin­den iti­ba­ren her­ke­sin gö­re­bil­me­si için da­ire­de açık olup gi­de­ri ve­ril­di­ği tak­dir­de is­te­yen alı­cı­ya bir ör­ne­ği gön­de­ri­le­bi­lir.
6- Sa­tı­şa iş­ti­rak eden­le­rin şart­na­me­yi gör­müş ve mün­de­re­ca­tı­nı kabul etmiş sa­yı­la­cak­la­rı, baş­ka­ca bilgi almak is­te­yen­le­rin 2019/14651 Esas sa­yı­lı dosya nu­ma­ra­sıy­la mü­dür­lü­ğü­mü­ze baş­vur­ma­la­rı,
İş bu ilan teb­li­gat ya­pı­la­ma­yan il­gi­li­le­re teb­li­gat ye­ri­ne kaim olmak üzere ilan olu­nur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.