Öne Çıkanlar Aksaray lavander yetiştirici lavanta

Bu haber kez okundu.

TIBBİ GAZ VE OKSİJEN TÜPÜ SATIN ALI­NA­CAK­TIR EĞİTİM VE ARAŞ­TIR­MA HAS­TA­NESİ- AK­SA­RAY ÜNİVERSİTESİ SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI BAKAN YAR­DIM­CI­LIK­LA­RI

6 Kalem Tıbbi Gaz ve Ok­si­jen Tüpü Alımı alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı : 2020/487034
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si : Yeni Sa­na­yi Ma­hal­le­si 92. Tacin Cad­de­si No:1 68200 AK­SA­RAY MER­KEZ/AK­SA­RAY
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 3825022000 - 3825022029
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si : ak­sa­raydhs­t@​hot­ma­il.​com
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği in­ter­net ad­re­si (varsa) : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su malın
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı : 6 Kalem Tıbbi Gaz ve Ok­si­jen Tüpü Alımı
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Tes­lim yeri : Ak­sa­ray Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si De­po­la­rı
c) Tes­lim ta­ri­hi : İhale ko­nu­su ürün­ler tek­nik şart­na­me hü­küm­le­ri doğ­rul­tu­sun­da pey­der­pey kar­şı­la­na­cak­tır. Sağ­lık Te­sis­le­rin­ce si­pa­riş ve­ril­dik­ten yük­le­ni­ci firma resmi tatil gün­le­ri de dahil olmak üzere en geç 48(KIRK­SEKİZ) saat içe­ri­sin­de ta­le­bi kar­şı­la­ya­cak­tır. Si­pa­ri­şe iliş­kin teb­li­gat iş­lem­le­ri Mal Alım İha­le­le­ri Uy­gu­la­ma Yö­net­me­li­ği­nin 6. mad­de­sin­de yer alan hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­ce ya­pı­la­cak olup, faks ile ya­pı­lan teb­li­gat­lar­da bil­di­rim ta­ri­hi teb­liğ ta­ri­hi sa­yı­lır. Sağ­lık te­si­si ih­ti­ya­cı­na göre yada stok­la il­gi­li kanun ve/veya yö­net­me­lik­ler­de de­ği­şik­lik ol­ma­sı ha­lin­de tes­li­mat prog­ra­mı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir. Yeni prog­ram fir­ma­ya teb­liğ edil­dik­ten sonra firma yeni prog­ra­ma uymak zo­run­da­dır.
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer : Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­si Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Top­lan­tı Sa­lo­nu
b) Ta­ri­hi ve saati : 14.10.2020 - 10:00
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler:
4.​1.​1.​3. İhale ko­nu­su malın satış fa­ali­ye­ti­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si için il­gi­li mev­zu­at ge­re­ğin­ce alın­ma­sı zo­run­lu izin, ruh­sat veya fa­ali­yet bel­ge­si veya bel­ge­ler:
İha­le­ye Ka­tı­la­cak İstek­li­ler;
1-Üre­ti­ci ise;Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca ve­ri­len Me­di­kal Gaz Üre­tim izin bel­ge­si­ni,
2-Ba­yi­si ise;Ba­yi­si ol­du­ğu üre­ti­ci fir­ma­nın üre­tim izin bel­ge­si­ni ve ba­yi­isin ol­du­ğu­nu gös­te­rir bel­ge­yi;
3- De­po­la­ma ve da­ğı­tım yapan firma ise;İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­den alın­mış Me­di­kal De­po­la­ma ve Da­ğı­tım İzin Bel­ge­si­ni tek­lif dos­ya­sın­da su­na­cak­tır.
4- İhale ko­nu­su malın satış fa­ali­ye­ti­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si için il­gi­li mev­zu­at ge­re­ği malın ta­şın­ma­sı ve de­po­lan­ma­sı­na iliş­kin izin, ruh­sat veya fa­ali­yet bel­ge­le­ri su­nu­la­cak­tır.
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza be­yan­na­me­si veya imza sir­kü­le­ri;
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si,
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.
4.1.5 İhale ko­nu­su alı­mın ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
6. Bu iha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­lecek olup yerli malı tek­lif eden yerli is­tek­li­ye iha­le­nin ta­ma­mın­da % 15 (yüzde on beş) ora­nın­da fiyat avan­ta­jı uy­gu­la­na­cak­tır.
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si:
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir.
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­si Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Sa­tı­na­lam Bi­ri­mi ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, mal ka­lem-ka­lem­le­ri için tek­lif birim fi­yat­lar üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le her bir mal ka­le­mi mik­ta­rı ile bu mal ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, kısmı tek­lif ve­ri­le­bi­lir.
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 90 (Dok­san) tak­vim gü­nü­dür.
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
13. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
14.​Diğer hu­sus­lar:
İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.