ABAYLAR
Aksaray
21 Şubat, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

TRAFİK İŞARET LEVHALARI, GALVANİZLİ PROFİL OMEGA DİREĞİ, REFLEKTİF VE BANKET SINIRLAYICI (CTP) YOL KENAR DİKMESİ VE DİĞER MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ TÜM BİRİMLER

TRAFİK İŞARET LEVHALARI, GALVANİZLİ PROFİL OMEGA DİREĞİ, REFLEKTİF VE BANKET SINIRLAYICI (CTP) YOL KENAR DİKMESİ VE DİĞER MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ TÜM BİRİMLER

TRAFİK İŞARET LEVHALARI, GALVANİZLİ PROFİL OMEGA DİREĞİ, REFLEKTİF VE BANKET SINIRLAYICI (CTP) YOL KENAR DİKMESİ VE DİĞER MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ TÜM BİRİMLER

Normal Galvanizli Sactan İmal Edilmiş Standart Trafik İşaret Levhaları, Galvanizli Profil Omega Direği, Reflektif ve Banket Sınırlayıcı (CTP) Yol Kenar Dikmesi ve Diğer Malzemeler (Çakım ve Montajı Dahil) Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                 :2023/631807

1-İdarenin

a) Adı            :AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ TÜM BİRİMLER

b) Adresi     :Yunus Emre Mah. 15.Bulvar no:2 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası               :4447768 - 3822153698

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı            :Normal Galvanizli Sactan İmal Edilmiş Standart Trafik İşaret Levhaları, Galvanizli Profil Omega Direği, Reflektif ve Banket Sınırlayıcı (CTP) Yol Kenar Dikmesi ve Diğer Malzemeler (Çakım ve Montajı Dahil) Mal Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :5700 adet Trafik levhası, 5000 adet CTP Yol Kenar Dikmesi, 5000 adet Galvanizli Profil Omega Direği, 600 m Oto korkuluk Alımı , 500 m² retroreflektif Malzeme, 100 Adet Duba Alımı , Montaj ve Demontaj İşleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :Aksaray İl Özel İdaresi deposu ve Aksaray İli Merkez ve İlçe köy yollarında ürünlerin montajının yapılacağı yerler idare tarafından sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici firmaya bildirilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi    :İhale dokümanı belirtilen ürünlerin tedariği, montajı,demontajı ve idare deposundaki levhaların retroreflekif malzeme ile yenilenme işlemleri sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 gün içerisinde teslim edilerek bitirilecektir.

d) İşe başlama tarihi      :Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :19.07.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           :Aksaray İl Özel İdaresi/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Kamu İhale Genel Teblği

Madde 58.3. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuya Trafik işaret levhası, omega direk ve CTP montajlı, montajsız malzeme teminleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!