ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

AKSARAYDA ESKİ KASIMLAR -2-

19 Kasım 2019, Salı 09:41

17 Teşrinisani 1926 tarihli Aksaray Vilayet Gazetesi’nden alıntılar yapıyoruz.

Kasaba Havadisleri

“Hilal-i Ahmer Aksaray merkezinin hayırlı teşebbüsleri

Aksaray Hilal-i Ahmer merkezi şehid çocuklarıyla fakirlerden kırk çocuğun sünnet düğününü yaptırmak için hazırlık görmektedir. Yol masrafları cemiyet tarafından verilmek üzere on beş kişilik bir bando mızıka’nın düğün gününde Aksarayımızda bulunması için beşinci kolordu kumandanlığından rica edilmesini makam-i vilayet istemiştir.

*Kısm-ı mahsusamızda görüleceği cihetle müessese-i mezkuremizde yirmi yataklık bir hastane tesisine başlamış ve bu hayırlı işi sevinçle karşılanarak dört bin lira idare-i hususiye ve bin lira da belediye muavenetinden bulunmayı vaat etmiştir”.

*

Aynı sayfada ilk medeni nikah… Mebus Vehbi Bey nikah şahididir…

4. sayfada belediyeye ciddi bir ikaz yapılmıştır.

“Belediye reisi muhteremimizin nazar-ı dikkatine

Kasabamızda mevcut aşhanelerden bazıları şerait-i sıhhiyeye gayr-i muvafık, daha doğrusu iğrenç bir şekildedir.  Göze çarpan çirkinliklerin ezası, kap kacakların sıhhi bir surette tathiri neye mütevakkıf ise lütfedilmesini temenni ederiz. Şikayetler günden güne artmaktadır”.

Aynı sayfadaki ilanı da aynen naklediyorum.

“Anadolu-Bağdat Demiryolu Müdüriyet-i Umumiyesi muamelat-ı ticariyeyi teshil (kolaylaştırma) ve tesri’ (hızlandırma) maksadıyla Mürsel ve mürseliileyhlerin Haydarpaşa’ya kadar ihtiyar-ı zimmet etmelerine hacet kalmadan dahilden Haydarpaşa’ya ve İstanbul’dan Haydarpaşa’ya sevk edeceğiniz seyr-i seri’ ve seyr-i hafif bilumum emtia ve eşyayı ticariyeyi teslim aynı zamanda Mürseliileyhlerinebilaifate-i ve kati teslim etmek şartıyla Sirkeci’de Meymenet? Hanede 5, 6, 7 numaralarda teşekkül etmiş olan Muhammed said Bey acentesiyle mukavele akd ettiği muhterem ahaliye ve tüccârâna ilan olunur.

Aksaray Acenteliği”

24 Teşrinisani 1926 tarihli gazeteden de biraz nakil yapıyoruz.

Maarif Haberleri

Konya mıntıkası maarif emini Hüseyin Avni Beyefendi Aksaray’ı teşrif ederek Aksaray maarifinde hakiki ve kati ıslahat yapmıştır. Memleketin mektep binasına ihtiyacını temin maksadıyla Kılıç Arslan Mektebi’nin iki sınıfı ve Darü’z-Zafer’in 4.ve 5. Sınıflarıyla merkez Kız İlk Mektebi’ni Orta Mektep binasına nakil ettirmiş ve bu suretle Cumhuriyet Numune Mektebi namıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için birer şube ilave etmek suretiyle muhattat (çizilmiş, resmedilmiş) olarak tedrisata başlamıştır. Binanın üst katını işgal eylemekte olan Orta Mektep … Terzilik Mektebi binasına nakledilmiş ve binanın Heyet-i Umumiyesi’ni Cumhuriyet Numune Mektebi işgal eylemiştir. Talebe mevcudu üçyüzü geçen bu mektep kuvvetli bir Heyet-i Talime ile takviye ederek son terbiye ve talim usulleriyle memleketin hayat-ı irfanında büyük bir varlık yaratmağa başlamıştır. Bu mektebin müdüriyetine vukuf, tecrübe, idare ve hüsn-i ahlakıyla arkadaşları arasında mütemayiz ilk tedrisat müfettişi Remzi Bey’in getirilmesi muvaffakiyetin mebde-i addolunabilir. (Başlangıç sayılabilir)

Orta Mektep dahi 13 Teşrin-i Sani sene 1926 cumartesiden itibaren muhattat tedrisata başlamıştır. Maarifin kadir ve kıymetini müdrik olan halkımız büyük bir aşk ile kız çocuklarını Orta Mektebi’ne kaydettirmeğe başlamıştır. Şimdiye kadar sekiz hanım kaydolunmuştur. Orta Mektep   müdürü ve muallimleri Maarif Vekalet-i Celilesi’yle memleket halkının gösterdiği teveccühe ve itimada layık olacak vecihle büyük bir dikkat ve basiretle bu inkılabı yaşatmağa çalışmaktadırlar. Maarif ordusuna muvaffakiyet dileriz.