ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

AKSARAY’DA ESKİ TEMMUZLAR -2-

30 Temmuz 2019, Salı 08:49

Daha önce defalarca Aksaray Vilayet Gazetesi’nden alıntılar yaptım. Zira mezkur gazete üzerinde iki (2) seneden fazla çalıştım.  O kadar emek verince de 724 sayfalık not çıkarmışım. Tabi bu 724 sayfanın çoğu eski harfli metni günümüz Türkçesiyle yeniden yazılışıdır. Gün geldi bazı yazılar beni çok yordu. Kelimelerin bazıları –matbu olmasına rağmen- beni çok uğraştırmıştı. İşte bu notlar arasından bazı yazıları sizlerle paylaşmıştım. Birkaç gün de eski temmuzlardan, yani Aksaray Vilayet Gazetesi’nin temmuz sayılarından bazı yazıları paylaşmak isterim.

1928 tarihli gazetenin birinci sayfasında “Muhterem Valimiz Beyefendi Konya’dan avdet buyurdular” başlığı altında okuduğum haber şöyledir:

“Kurak[lık]tan mütessir olanlara yapılacak muavenet esaslı bir surette halledilmiştir.

Kırşehri’nde yaptıktan sonra Konya’ya avdet buyuran dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendi Hazretleri vaziyet-i umumiye hakkında tekrar görüşmek üzere valimizi beyefendiyi Konya’ya davet buyurmuşlardır. Davet-i vâkıa üzerine Valimiz Beyefendi Konya’ya gitmiş ve avdet buyurmuşlardır.

Müstahberat-ı mahsusamıza nazaran vilayetimiz muhtacinin vaziyeti esaslı bir surette halledilmiş ve kuraklık sahalarının haritada yerleri tesbit ve mükemmel bir grafik ve şemaları yapılmıştır.

İttihaz buyurulan pek faydalı ve ameli mukerrarat peyderpey tatbik edilecektir.

Aziz cumhuriyet hükümetinin halka karşı gösterdiği şu alaka-yıfevkalededen dolayı O’nun muhterem saik ve müncisine ve faal ricaline ebedi minnet ve şükranlarımızı yad ve tezekkar ederken bu hayırlı teşebbüsatın fiilen müsmir olması için halkımızın verilen emir ve gösterilen program dairesinde yürümesi ve bu suretle vazife-i vataniyelerini ifa olmasını temenni ve tavsiye eyleriz”.

Yine aynı sayfada “İktisat Vekâletinin Muaveneti” başlıklı haberde ise:

“Kurak[lık]tan müteessir olan halkımızın muhtaçlarına tevzi’ edilmek üzere İktisat Vekaleti’nin banka ile 16.000 lira vürud etmiştir. Bunun 40.000 lirası Koçhisar’a, 40.000 lirası Arapsun’a gönderilmiştir. 9000 lira ile de buğday alınarak bila-faiz muhtacine tevzi’ takrir etmiştir. Her vasıta ile muavenetini ibzal buyuran cumhuriyet hükümetimize teşekkür ederiz”.