ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

KAPADOKYA -4-

06 Şubat 2018, Salı 09:43

Merhum Abdullah Sabri Karter’in gayretleriyle bir araya getirilmiş olan Aksaray Dağarcı’ğından paylaşmaya devam ediyoruz.

***

Fakat yine Pontus Hükümdarı Büyük Mitridat Ariovarzan'ı tard etmişdir. Ve Ariovarzan'ı tutmak istemiş ise de Ariovarzan Romalılara ilticaya muvaffak oldu. Romalılar Mitridat'ı sıkıştırdı. Ariovarzan'ın hükümdarlığını iade ettirdi. Fakat müterekkibe fırsat olan Mitridat, Romalıların dahli muharebe ile meşgul olduklarından  bil-istifade Kapadokyalıların hemcivar hükümdarı Dilikran  ile ittifak ederek Kapadokya üzerine hücum ettiler, Roma askerleri Ariovarzan'a yardım etmişler ise de mağlub olduklarından Mitridat Kapadokya'yı  tekrar zaptına geçirmişdir. (Miladdan 89 sene evvel) Fakat Romalılar bu tecavüzata pek ziyade kızdıklarından Mitridat aleyhine ilan-ı harb eylediler. Mitridat Kapadokya ve mezkûrun eline geçmeye mecbur olmuştur. Ariovarzan tekrar hükümeti elde etmiş ise de birkaç sene sonra Romalılar'ın meşguliyetinden bil-istifade Mitridat, damadı Dikran ile bil-ittifak (Miladdan 76 sene evvel) Kapadokya'ya tekrar hücum ettiler. Dikran bütün memleketi yağma etti ve ahalisinin çoğunu esir ederek tesis ve bina ettiği Diakranokarte (Diyarbekir )'da oturmuştur. Romalılar dahi yine Kapadokyalıları iltizam ettiler. Hem Mitridat hem Dikran üzerine hücum ederek her ikisine de galebe çaldılar. Hükümet yine Ariovarzan'a geçdi. Nihayet (Miladdan 63 sene evvel) Birinci Ariovarzan emr-i idareyi oğlu İkinci Ariovarzan'a terk etmiştir. Ariovarzan memleketin ihtiyacatı için Romalılar'dan aldığı istizaa mahiyetindeki meblağı te'diye edemediğinden Romalılar'ın Kilikya'da (Adana) vekili olan Çiceron Dionat'ın te'diyesi için Ariovarzan'ı sıkıştırdı. Varzan  pek güçlükle borcunun bir miktarını verdi. İki yüz (talan ) de vermek  için altı ay vadeyi bir sene uzattı. (Miladdan 42 sene evvel) Rum Serdarı Lusius; Mısır Hükümdarı Antonius ve Oktavius üzerine edecekleri muharebe için asker toplamakta iken Kusius, güya kendi aleyhine bulunduğu bahsini ederek gönderdiği  birkaç süvari ile İkinci Barzan'ı katl ettirmiş ve üzerinde bulunan akçe ile kıymetli eşyasını gasbetmiştir. Bunun yerine Üçüncü Ariyarat geçmiş ise de birkaç ay sonra serdar Arsalanus'un oğlu Sissinis tarafından tard edilmişdir. Pek az zaman sonra Üçüncü Ariyarat hükümeti elde etmiş ise de yine Mitridat'ın kumandanlarından Arsalanus'un torunu bulunan Arsalanus namında birine terk-i hükümete mecbur olmuşdur. Bu Arsalanus her ne kadar Mısır Hükümdarı Antonius'a yardım etmiş ise galebe iden Agustus, Arzalanus'a düşman nazarı ile bakmadıktan başka bilakis hükümetinin tevsiine yardım etmiştir. (Miladdan 20 sene evvel) Fakat Roma serdarı (Miladdan 15 sene evvel) Diorius (Dariyus) Arzalanus'u Roma'ya istedi. Vardığında Roma'da Agustus, Miladdan on yedi sene sonra ise, Arzalanus Roma’da vefat ettiğinden Kapadokya Kıtası Romalılar'ın yed-i zabtında kalmış ve Kayser'lerin Melikleri tarafından idare olunmuştur . Kapadokyalılar zaman-ı kadimde her türlü zanaate saik oldular. Mimarlık, heykeltıraşlık gibi sanaide, diğer milletlere tahdik  edecek  derecede ileri gittiler. Âsarlarında zarafet ve nezaket olmayıp, işlemeleri ağır ve kaba ise de âsarlarından medeniyete olan istidadlarla ilişmektedir. San’atta kullandıkları malzemeler ise mermer ve odun olup, bazen odunların üzerine altın ve gümüş işlemeler, envai tezyinat yapmışlar, hükümdarların, serdarların vukuan tarihiyyesini tersim ederlerdi. Mezheblerine ait tasvir dahi vücuda getirmişlerdir.