ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

ORTA MEKTEP MEZUNLARI -1929-

11 Ocak 2018, Perşembe 09:03

1929 tarihli haber kanaatimce sizin de ilginizi çekecektir. Özellikle öğretmen ve öğrencilerin okumasını tavsiye ediyorum.

“Bu sene orta mektebimizden mezun olan hanımlar ve efendiler; meşrutiyet ilânı ve tamamiyeti istiklâlimizi temin eden Lozan sulhunun imzası günlerine tesadüf eden 23 Temmuz’da Milli Kütüphane’de muallimlerine, vilâyetin erkân-ı memurinine ve memleketin güzidelerine bir veda ziyafeti verdiler. Yemek sonlarına doğru orta mektep müdürü Hüsnü Bey irat ettiği nutkunda günden güne inkişaf eden maarifimiz memleketin münevver tabakasına genç, dinç kafalar iltihak ettirmekte ve bugün tespit etmekte olduğumuz büyük sulhumuz bayramına orta mektebimizden on beş efendinin de yetiştirilmesi inzimamı kendileri için ikinci bir bayram teşkil ettiğini ve bu iki bayramı bir arada idrakinden müftehir ve mütehassıs ve Aksaray gençliğinin her yerde birinciliği kazanması ayrıca mucibi mefharet ve mekteplerimiz için muhterem valimiz Yusuf Ziya Beyefendi’nin her an ve zaman kıymetli muavenet ve muzaheretlerine bilhassa müteşekkir olduğunu söylemiştir.

Sonra orta mektebimizin eski mezunlarından ve el-yevm İstanbul Kabataş Lisesinde tahsilde bulunan, iyi bir zekâya malik ve vatanın ileride kuvvetli bir hatibi olmaya namzet olan Perek-zade Faruk Efendi söylediği nutuklarında cumhuriyet maarifinden müstefit olan zekâlar ve gençler mühim ve büyük bir kuvvet teşkil etmekte ve bu gençlik büyük Gazinin gençliğe emanet ettiği büyük vazifeyi her an ifaya amade ve muktedir olduğunu söylemiş ve mektebe olan şükran borcunu ifa ve yeni mezun arkadaşlarına muvaffakiyet temenni etmiş ve bundan sonra birincilikle mezun olan Zekiye Hanım, mezunlar namına muallimlerine ve ziyafete icabet eden zevata teşekkür etmiştir; Bundan sonra Belediye Reisimiz ve Cumhuriyet Halk Fırkası mutemedimiz Hadi Bey bir nutuk irad etmiş ve mektebimizin yetiştirdiği gençlerin her yerde muvaffak olmalarından dolayı memleket namına iftihar ettiğini söylemiş ve böyle gençliği yetiştiren orta mektebimizin müdür ve talim heyetine teşekkür etmiş ve bu sene mektepten birincilikle neşet eden Zekiye Hanıma “büyük Türkün kıymetli büyük kitabını hediye ediyorum” sözleri ile büyük Gazinin nutkunu hediye etmişlerdir. Bunlardan sonra Valimiz beyefendi kalkarak bir nutuk söylemiş ve Cumhuriyet idaresinin her sahada olduğu gibi maarife de verdiği kıymet ve ehemmiyetten ve memleketin hal ve istikbali üzerindeki şümullü ve feyizli müessiratından ve her sene yetiştirilen büyük bir münevver tabaka ve kütlenin âtiyen yapacağı mühim hizmetlerden bahsetmiş ve mezun gençlerimize tahsil hayatından sonra geçilen mücadele, mübareze hayatında muvaffak olmak için hayatta tesadüf edilecek müşkülat ve engellerden kuvve-i maneviye olmaz ve mücadeleden kaçınılırsa hiçbir işte muvaffakiyet husulü gayri mümkün olduğundan bahis buyurmuş ve aziz mezun gençlerimize tahsil ve hayat yollarında muvaffak olmalarını temenni ve orta mektep müdürü ile talim heyetine teşekkür etmişlerdir.

Fevkalâde samimiyetle başlayan bu nezih ziyafet samimiyetle devam etmiş ve aynı suretle nihayet bulmuştur. Yemekten ve nutuklardan sonra bilâhare şahadetname ile tebdil edilecek olan ve her biri güzel ve cazip bir şekilde kurdelelere sarılı vesikalar bizzat vali beyefendi tarafından alkışlar içinde mezunlara tevzi ve ita kılınmıştır. Tevziden sonra fotoğraflar çekilmiş ve bu suretle bu güzel merasim nihayet bulmuştur”.

Bu sene mezun olan gençlerimizin adını aşağıya yazıyoruz.

Mektep no:    Adı:                            Doğum yeri:

17                    Zekiye H.                   İstanbul

2                      Kemal Ef.                   Aksaray                                      

13                    Cengiz                        Taşpınar Köyü (Aksaray)

9                      İbrahim                       Aksaray

4                      Necati                         Aksaray

8                      Niyazi                         Aksaray

14                    Behice H.                   Ilgın

5                      Asaf Ef.                      Aksaray

12                    Mustafa Ef.                 Akhisar(Aksaray)

11                    Orhan                          Ulukışla Köyü (Aksaray)

20                    Sahire H.                    Aksaray

76                    Ahmet Ef.                   Ortaköy(Aksaray)

124                  Ahmet Ef.                   Nevşehir

113                  Selahattin Ef.              İstanbul

16                    Hayri Ef.                     Koçhisar

Aziz mezun gençlerimizin samimiyetle kutlar, atılacakları tüksek tahsil hayatlarında veya mücadele mübareze hayatında muvaffak olmalarını temenni ederiz.