ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

TOP­LUM RA­HAT­SIZ

25 Nisan 2022, Pazartesi 10:09

Diz­le­ri göv­de­yi tart­ma­yan yaş­lı­lık has­ta­sı bir ar­ka­da­şı­mı zi­ya­re­te git­tim.
Çok se­vin­di.
Dert­liy­di,
Bo­şa­la­cak bir dost bul­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı.
Uzun süre ço­cu­ğu ol­ma­mış­tı. Çocuk için kuma ge­tir­di ha­nı­ma.
Oğlum oldu diye se­vinç­ten uçu­yor­du o gün­ler.
Ancak, tüfek geri tep­miş­ti.
Şı­ma­rık bü­yü­tü­len bir oğul, sokak ço­cu­ğu olu­ver­miş.
Şimdi ge­le­lim o ba­ba­nın fer­ya­dı­na.
Oku­ma­dı,
Za­na­ata ver­dim kaçtı, as­ker­lik ça­ğı­na geldi fakat, kafa ken­din­de değil.
Uyuş­tu­ru­cu müp­te­la­sı.
Her Allah’ın günü bı­ça­ğı çe­ki­yor bana para ver diyor.
Nor­mal harç­lık is­te­se bay­ram ya­pa­ca­ğım.
Günde yüz lira yet­mi­yor, kendi gibi uyuş­tu­ru­cu kul­la­nan ar­ka­daş­la­rı ile so­ka­ğı kir­le­ti­yor­lar.
Der­dim pek çok Mahir.
Ölsem de kur­tul­sam.
Deyip ağ­la­dık­ça,
İçim yandı.
Te­sel­li ettim.
Başka ne di­ye­bi­lir­dim ki.
Top­lum­dan bir örnek bu.
Okul­lu ve okul­suz genç­ler ara­sın­da bu çok yay­gın ol­ma­ya baş­la­dı.
Bu benim tes­bi­tim değil, resmi ka­yıt­lar böyle.
Hay­di­yin ba­ka­lım Türk top­lu­mu­nu bu kötü gi­di­şat­tan kur­ta­ra­cak bir dev­let oto­ri­te­si­ni,
Ve de,
Eği­tim oto­ri­te­si­ni nasıl ara­maz­sı­nız.
Her si­ya­si par­ti­nin mebus aday­la­rı,
Git­tik­le­ri köy, ka­sa­ba ve kent­ler­de,
Mem­le­ke­ti gün­lük gü­lis­tan­lık ya­pa­ca­ğız deyip du­ru­yor­lar.
Peki, bunca yıl­dır iş ba­şı­na gel­miş yö­ne­ti­ci­ler değil mi ki, top­lu­mu bu­ra­la­ra ge­ti­ren­ler.
Niye ateşi çık­tı­ğı yer­den sön­dü­re­me­di­ler?
Araba dev­ril­dik­ten sonra kal­dı­lar ba­ka­lım nasıl kal­dı­ra­cak­sa­nız?
Ey mebus aday­la­rı,
Bun­la­rı an­la­tın halka.
Ça­re­le­ri ya­tı­rın ma­sa­ya.
Hem de inan­dı­rı­cı ça­re­ler.
Türk top­lu­mu elden çı­kı­yor. Daha da akıl­lar başa alın­maz da,
Kati ted­bir­ler alın­maz­sa,
Milli ve ma­ne­vi de­ğer­ler ihmal edi­lir­se,
O zaman öp Bush’un elini!
Kalın sağ­lı­cak­la...